Chính sách

Kê hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số số 85/KH-CQLTT ngày 01/4/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật năm 2019.