Cục Quản lý thị trường Đắk Nông ban hành Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường Đắk Nông

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 14/QĐ-QLTTĐNo về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-QLTTĐNo về việc công khai công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường Đắk Nông

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 14/QĐ-QLTTĐNo về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-QLTTĐNo về việc công khai công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường Đắk Nông

Nội dung: Quyết định số 14/QĐ-QLTTĐNo;

Quyết định số 15/QĐ-QLTTĐNo

Nguyễn Thị Quyên
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận