Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 56/QĐ-QLTTĐNo về Quy chế Thi đua, khen thưởng. Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, trách nhiệm, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền, quyết định tặng thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; việc xử lý các vi phạm về thi đua, khen thưởng của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông