Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ngày 04 tháng 5 năm 2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Nghị định được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Theo đó, nội dung Điều 4. Xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt được sửa đổi như sau:

“1. Căn cứ xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này được áp dụng dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trường hợp không thể áp dụng căn cứ quy định tại khoản 1 thì Điều này để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể ra quyết định tạng giữ tang vật, phương tiện vi phạm và thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Nguyên tắc xác định giá trị hàng hóa xâm phạm thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp, bảo về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ”.

Nội dung Nghị định số 46/2024/NĐ-CP
Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông