Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024

Thực hiện Công văn số 394/TCQLTT-CNV ngày 29/02/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp, ngày 10/5/2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh