Chính sách

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG CÔNG VỤ, NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.