Chính sách

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật.