Chính sách

VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này gồm có 08 Chương và 25 Điều; Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.