Chính sách

Nhiệm vụ công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 62/KH-CQLTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông