Chính sách

Hoạt động thương mại điện tử: Người kinh doanh hàng hóa có điều kiện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, theo đó người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ... thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022