Chính sách

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Quản lý thị trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 01/4/2022

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BCT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường. Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng không yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học