Chính sách

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 12 tháng 3 năm 2019 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 23/QĐ-CQLTT Về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị tỉnh Đắk Nông.