Chính sách

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 08 tháng 4 năm 2020 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk nông ký Quyết định số 27/QĐ-CQLTT ban hành Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.