Chính sách

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 13/QĐ-CQLTT Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk nông