Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Ban hành quy chế tiếp công dân

Ngày 09/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 61/QĐ-QLTT ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông. Quy chế này quy định về tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; trách nhiệm trong công tác tiếp công dân; địa điểm, thời gian, nội dung tiếp công dân; chế độ đối với người tiếp công dân; chế độ thông tin báo cáo; khen thưởng và kỷ luật.