Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCQLTT ngày 18/1/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 42/QĐ-CQLTT ngày 27/4/2021