Chính sách

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP. Có một số điểm đáng lưu ý như sau: