Chính sách

Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Thực hiện công văn số 2953/TCQLTT-TTKH ngày 27/12/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông. Ngày 29/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 197/QĐ-CQLTT ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022.
 • Những điểm mới về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2022. Với một số quy định mới cần chú ý liên quan đến kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Thông báo kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022

  Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-BCT ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Thông báo đến các đơn vị được thanh tra năm 2022
 • Hoạt động thương mại điện tử: Người kinh doanh hàng hóa có điều kiện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó

  Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, theo đó người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ... thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
 • Quy định mới về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

  Ngày 01 tháng 10 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
 • Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước

  Ngày 10/8/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 89/QĐ-CQLTT về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước. Quy chế này quy định về soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lâp hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư và quản lý văn bản mật của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông
 • Quản lý thị trường Đắk Nông sử dụng trang phục mới

  Từ ngày 3/7/2021 Lực lượng Quản lý thị trường sẽ sử dụng trang phục mới theo quy định tại Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT).
 • Những điểm mới về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

  Tại kỳ họp thứ 10, ngày 13 tháng 11 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật sửa đổi, bổ sung ra đời đã khắc phục những khó khăn, bất cập của Luật xử lý vi phạm hành chính sau gần 10 năm áp dụng, những quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
 • Những điểm mới về hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường theo Thông tư số 54/2020/TT-BCT.

  Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Những điểm mới đáng chú ý liên quan đến hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
 • Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Ban hành quy chế tiếp công dân

  Ngày 09/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 61/QĐ-QLTT ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông. Quy chế này quy định về tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; trách nhiệm trong công tác tiếp công dân; địa điểm, thời gian, nội dung tiếp công dân; chế độ đối với người tiếp công dân; chế độ thông tin báo cáo; khen thưởng và kỷ luật.