Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 40/QĐ-QLTTĐNo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023