QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 13/QĐ-CQLTT Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk nông

Quy chế gồm có 4 Chương, 16 Điều đã được thông qua lấy ý kiến toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong Hội nghị cán bộ công chức Cục cuối năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 22/QĐ-CQLTT ngày 05/3/2019 vủa Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông. 

Chi tiết Quy chế tại đây:

Thế Diễn
Cục QLTT Đắk Nông