Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tiếp công dân và Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa ra Thông báo số 159/TB-QLTTĐNo ngày 08 tháng 5 năm 2023 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 được gửi đến các Sở, ban, ngành trong tỉnh; niêm yết công khai tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường để người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, tiện cho việc trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý thị trường

Lịch Tiếp công dân năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông

Trước đó, ngày 26 tháng 4 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Nội dung Quy chế tiếp công dân theo Quyết định số  52/QĐ-QLTTĐNo.
Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận