Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 24/11/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 121/QĐ-CQLTT quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước

Quy chế này quy định về soạn thảo, sao, chụp; thống kê, lưu giữ, bảo quản; vận chuyển, giao nhận; mang ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật; giải mật; tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Một số điểm cần lưu ý:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc, công chức và người lao động thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Các tổ chức: Cấp ủy, Công đoàn cơ sở Cục căn cứ quy định tại Quy chế này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp

Ðiều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông được thực hiện thống nhất theo các nội dung quy định tại Quy chế này và đảm bảo theo các nguyên tắc, quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

1. Định kỳ một năm, các Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông để tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường (qua Văn phòng Tổng cục) theo thời hạn như sau:

a) Năm một lần, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổng kết tình hình, công tác bảo vệ bí mật nhà nước và gửi báo cáo về Văn Phòng Tổng Cục để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương;

b) Báo cáo đột xuất được thực hiện ngay sau khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước hoặc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Cục;

c) Thời gian chốt số liệu trong chế độ báo cáo hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

d) Thời hạn gửi báo cáo hằng năm: Các Phòng, Đội Quản lý thị trường gửi báo cáo định kỳ hằng năm cho Văn Phòng Tổng Cục chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

2. Nội dung báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước:

a) Phân tích, đánh giá tình hình liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện;

c) Tình hình, số liệu các vụ lộ, mất bí mật nhà nước; nguyên nhân và việc xử lý, khắc phục hậu quả;

d) Dự báo tình hình; dự kiến công tác trọng tâm bảo vệ bí mật nhà nước và đề xuất, kiến nghị.

Điều 17. Tiêu chuẩn và yêu cầu đối với người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước

1.Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; có đủ tiêu chuẩn chính trị, có kiến thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.Có trách nhiệm giữ gìn bí mật nhà nước, phục tùng sự phân công, điều động của cơ quan, tổ chức và thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

3.Trước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không được phân công tiếp tục quản lý bí mật nhà nước thì phải bàn giao bí mật nhà nước cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đã quản lý (Phụ lục số 06).

4.Những người được giao nhiệm vụ tiếp xúc với bí mật nhà nước dưới mọi hình thức phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

5.Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Quyết định số 121/QĐ-CQLTT tại đây:

Kim Hồ
Phòng TCHC Cục QLTT Đắk Nông