VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này gồm có 08 Chương và 25 Điều; Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo hướng dẫn tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP và quy định tại Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

- Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

+ Chấp hành viên;

+ Điều tra viên;

+ Kế toán viên;

+ Kiểm lâm viên;

+ Kiểm sát viên;

+ Kiểm soát viên ngân hàng;

+ Kiểm soát viên thị trường;

+ Kiểm toán viên;

+ Kiểm tra viên của Đảng;

+ Kiểm tra viên hải quan;

+ Kiểm tra viên thuế;

+ Thanh tra viên;

+ Thẩm phán.

Những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số ngành lĩnh vực được nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

 Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chi tiết tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Trần Xuân Bình
Cục QLTT Đắk Nông