Tuyên truyền phổ biến Nghị định 119/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 5625/UBND-KGVX ngày 2 tháng 11 năm 2020 Về việc triển khai Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phổ biến một số nội dung cơ bản đáng chú ý có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để cán bộ công chức áp dụng trong thực thi nhiệm vụ.

Chi tiết Nghị định 119/2020/NĐ-CP tại đây

Về mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân.

 

Điều 38. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 13; Điều 28; Điều 29; khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 30; Điều 31 Nghị định này và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể như sau:

1. Đội trưởng Đội quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, n, o, p và q khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Nguyễn Thế Diễn
Phòng TTPC Cục QLTT Đắk Nông