Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua số 5 tỉnh Đắk Nông

Trong năm 2022 Các phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức; các đơn vị trong Khối đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các đơn vị cơ sở, cá nhân trong đơn vị; qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới và đã được các cấp, các ngành khen tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân trong Khối

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiến trình phục hồi bền vững và thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid -19, nhất là trong bối cảnh thế giới, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn kéo dài, cuộc xung đột Nga -Ukraina đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Trước khó khăn thách thức đó, Cấp ủy đảng, Lãnh đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua số 5 đạt được những kết quả đáng khích lệ 

Trên cơ sở các quy định pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; Khối đã nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản[1] nhằm cụ thể hóa các quy định và tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị trong Khối.

Đơn vị Khối trưởng và Khối phó phát huy được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối.

Cấp ủy đảng, Lãnh đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; đưa nội dung thi đua cụ thể vào các Nghị quyết, Kế hoạch… để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng, chặt chẽ đến cơ sở và từng cá nhân.

Trong năm, các đơn vị trong Khối đã phát động nhiều phong trào thi đua, tất cả các phong trào thi đua đều có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có sơ kết, tổng kết, thiết thực, hiệu quả, Các đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm tiêu biểu như đơn vị Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông đạt danh hiệu cờ thi đua của Bộ tài chính; đơn vị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nhận giấy khen của Tổng Cục trưởng Cục thuế khen thưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Nông có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai Hóa đơn điện tử năm 2022. trên tinh thần đó các đơn vị trong khối tiếp tục ký giao ước thi đua năm 2023.

 

 

Lê Thị Thu Hiền
Cục QLTT Tỉnh Đắk Nông