Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Quản lý thị trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 01/4/2022

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BCT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường. Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng không yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng các ngạch công chức quản lý thị trường

Điều 5. Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Điều 6. Kiểm soát viên chính thị trường

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Điều 7. Kiểm soát viên thị trường

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

Điều 8. Kiểm soát viên trung cấp thị trường

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Chi tiết Thông tư tại đây:

Thu Hiền
Cục QLTT tỉnh Đắk Nông