Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 Thông tư quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương. Thông tư này gồm có 19 Điều

Theo đó, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ cụ thể sau: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu, người đứng đầu bộ phận tham mưu; Quyết định phân công công chức thuộc quyền quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra; Đề nghị Bộ Công Thương cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cho người có đủ điều kiện; Tạm đình chỉ Thẻ theo quy định; Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn của người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và việc đề nghị cấp Thẻ

Bên cạnh đó, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2020, đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện, có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra;…

Ngoài ra, cấp mới Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp khi công chức đủ điều kiện và được thủ trưởng cơ quan phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Cấp lại Thẻ khi Thẻ hết thời hạn sử dụng, bị mất, bị hỏng, thay đổi số Thẻ, tên cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có sự thay đổi…Thời hạn sử dụng Thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.

Chứng chỉ hoặc Giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 được cấp sau ngày 21/10/2017 tiếp tục có giá trị theo quy định.

Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCT tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn sử dụng Thẻ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020 và thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

Đính kèm chi tiết: Thông tư 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020

Nguyễn Thế Diễn
Phòng TTPC Cục QLTT Đắk Nông