Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản được quy định trong nghị định 30/2020/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cần nghiên cứu kỹ để áp dụng trong công tác soạn thảo văn bản để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đúng quy định hiện hành. Chú ý nghiên cứu phần phụ lục kèm theo Nghị định này.

Chi tiết Nghị định tại đây:

Thế Diễn
Cục QLTT Đắk Nông