Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023

Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN như sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn: sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, bao gồm:

+ Xăng không chì, xăng E5, xăng E10;

+ Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5;

+ Nhiên liệu sinh học gốc: Etanol nhiên liệu không biến tính, etanol nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100.

+ Các nhiên liệu trong Quy chuẩn kỹ thuật này có mã HS được quy định trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (xem Phụ lục A).

- Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại nhiên liệu sử dụng trong ngành hàng không và mục đích quốc phòng.

Chi tiết Thông tư xem tại đây!

 

 

                                        

Xuân Bình
Đội QLTT số 1

Bình luận