QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 05 tháng 3 năm 2019 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 21/QĐ-CQLTT Ban hành Quy chế Văn hóa công sở Cơ quan Quản lý thị tỉnh Đắk Nông.
Tệp đính kèm:
Phòng TTPC
Cục QLTT tỉnh Đăk Nông