QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 05 tháng 3 năm 2019 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 22/QĐ-CQLTT Về việc Ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ của Cục quan Quản lý thị tỉnh Đắk Nông.
Tệp đính kèm:
Phòng TTPC
Cục QLTT tỉnh Đắk Nông