Những điểm mới về hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường theo Thông tư số 54/2020/TT-BCT.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Những điểm mới đáng chú ý liên quan đến hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Những điểm đáng lưu ý trong Thông tư:

Bãi bỏ quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức và công chức lãnh đạo; các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật; và quy định về xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo tại Điều 10, 11, 13, 14 Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo quy định mới, nội dung sổ Nhật ký công tác ghi lại các hoạt động công vụ bên ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị của công chức làm việc và mở rộng thực hiện ghi sổ Nhật ký công tác theo quy định tại điểm e, h, i, k,l và m khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 18/2019/TT-BCT đối với công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thực hiện biện pháp nghiệp vụ.

Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ tại nơi được kiểm tra, quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường như sau: kiểm tra nội bộ của Tổng cục giảm không quá 15 ngày làm việc xuống còn không quá 07 ngày làm việc; kiểm tra nội bộ của Cục giảm không quá 10 ngày làm việc xuống còn không quá 05 ngày làm việc.

Chi tiết Thông tư tại đây:

Trương Tiến Định
Phòng TTPC Cục QLTT Đắk Nông