Nghị định số 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Ngày 18 tháng 5 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Chi tiết Nghị định tại đây:
Đỗ Xuân Tứ
Phòng NVTH - Cục QLTT Đắk Nông