NGHỊ ĐỊNH Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12 tháng 02 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2020. Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Chi tiết Nghị định tại đây:

Thế Diễn
Cục QLTT Đắk Nông