Kiểm tra, xử lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo chuyên đề

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ngày 15/7/2022 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông. Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra 10 đơn vị, xử phạt 9.000.000đồng.

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ngày 15/7/2022 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông. Đội QLTT số 2 bám sát kế hoạch đã được phê duyệt đã tiến hành kiểm tra 10 đơn vị, xử phạt 9.000.000 đồng.

Trong đó: Tổng số vụ kiểm tra là 10 đơn vị;

Tổng số đơn vị vi phạm là 10 đơn vi;

Tổng số hành vi vi phạm là 11 hành vi.Trong đó:

Vi phạm về niêm yết giá 10 vụ, xử phạt 7.500.000đồng

Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn 01 vụ xử phạt 1.500.000 đồng.

Dũng Tuấn
Đội QLTT số 2