Kết quả nội dung làm việc của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông với các Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục

Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 07 tháng 9 năm 2023 ông Trương Văn Nhương- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) có các buổi làm việc với các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục. Tham gia các buổi làm việc có các Lãnh đạo Cục phụ trách các Phòng, Đội và toàn thể công chức và người lao động của các Phòng chuyên môn và 04 Đội QLTT

Sau khi đại diện Lãnh đạo các Phòng, Đội thông qua báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian vừa qua; ý kiến phát biểu của từng công chức, người lao động của các Phòng, Đội và ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Cục phụ trách chỉ đạo nội dung nhiệm vụ liên quan; đồng chí Cục trưởng chỉ đạo các nội dung như sau:
1. Lãnh đạo các Phòng, Đội thuộc Cục gương mẫu thực hiện và quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị mình nghiên túc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính; giờ giấc làm việc; văn hóa, đạo đức công vụ tránh rủi ro, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực thi nhiệm vụ và đúng quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm các nội dung của Quyết định số 2317/QĐ-TCQLTT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng quản lý thị trường.
2. Đề nghị Trưởng các Phòng, Đội QLTT nêu cao tinh thần trách nhiệm, vị trí vai trò của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo xử lý công việc; phân công cụ thể trong tập thể lãnh đạo Phòng, Đội và kiểm soát viên; chỉ đạo công chức chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản mới, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành để tham mưu kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; chịu trách nhiệm đối với văn bản tham mưu của Phòng, Đội mình.
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Phòng, Đội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ, công việc quan trọng; duy trì thường xuyên hội ý với Lãnh đạo đơn vị để thống nhất quan điểm xử lý công việc, tránh thiếu sót trong triển khai các nhiệm vụ.
4. Các đồng chí Lãnh đạo Cục được phân công phụ trách có trách nhiệm thường xuyên theo dõi đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị mình phụ trách; định kỳ hội ý lãnh đạo để bàn bạc, thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn, tìm giải pháp xử lý kịp thời trong công việc.
5. Công chức, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ; chấp hành tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, khi thực thi công vụ cần đặc biệt lưu ý: Quy tắc “6 biết, 3 không” (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm); về trang phục, tác phong, lề lối nơi làm việc; không hút thuốc tại công sở…

Đặng Ngọc Quang
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận