Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Thực hiện công văn số 2953/TCQLTT-TTKH ngày 27/12/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông. Ngày 29/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 197/QĐ-CQLTT ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022.

Theo đó năm 2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thực hiện kiểm tra 280 đơn vị, tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành hàng do Bộ Công Thương quản lý như xăng dầu, khí, vật liệu xây dựng, rượu, thuốc lá...

Chi tiết kế hoạch tại đây:

Trần Văn Chính
Cục QLTT Đắk Nông