DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 4798/QĐ-TCQLTT về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Chi tiết xem tại đây.

Trần Xuân Bình
Phòng TCHC - Cục QLTT Đắk Nông