Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk NôngTổ chức phong trào thi đua năm 2022 và hướng tới hoạt động kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TCQLTT ngày 11/2/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tổ chức phong trào thi đua năm 2022; Quyết định số 388/QĐ-TCQLTT ngày 14/3/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 – 03/7/2022). Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông tổ chức phong trào thi đua năm 2022 và hướng tới hoạt động kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường

Nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển trong 65 năm qua của lực lượng Quản lý thị trường; những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của lực lượng Quản lý thị trường.

Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế của tỉnh và đất nước theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tổng Cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật, truyền thông của lực lượng Quản lý thị trường đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác. Tuyên truyền cho công chức, người lao động về truyền thống, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; Tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức và người lao động công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông nhằm xây dựng đội ngũ QLTT chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ.

        Chi tiết Kế hoạch (đính kèm).

Xuân Bình
Cục QLTT Đắk Nông