Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 về Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023

Kế hoạch được thực hiện với các mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài.

- Nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị.

- Định hướng xác định lộ trình trang bị kiến thức cơ bản các nội dung yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị.

- Xây dựng nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch số 215/KH-UBND kèm theo.
Đặng Văn Anh
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận