Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ngày 05/4/2021 Cục QLTT tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch 103/KH-CQLTT để tổ chức thực hiện.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với mục đích:

Phát động phong trào thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; thúc đẩy tăng cường thực hiện các biện pháp đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Thời gian tổ chức Tháng hành động từ 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021

Chi tiết Kế hoạch: 

Trần Xuân Bình
Phòng TCHC Cục QLTT Đắk Nông