Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 31/8/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, mời toàn bộ công chức và người lao động đang công tác tại Cục về Tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông để tham gia học Nghị quyết. Tổng số người triệu tập tham dự: 34/34 người, đạt tỷ lệ: 100%.

Công chức, người lao động tham dự hội nghị

Về dự chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Diễn phó Bí thư chi bộ, chi bộ mời đồng chí Hoàng Anh Biên trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối về quán triệt Nghị Quyết, cùng toàn thể công chức, người lao động tại cơ quan. Thông qua một số Nghị quyết người lao động trong cơ quan Cục Quản lý thị trường nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc về các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Đ/c Nguyễn Thế Diễn Phó bí thư chi bộ chủ trì hội nghị

Trong quá trình tổ chức học tập nhìn chung công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc, tập trung lắng nghe báo cáo viên Hoàng Anh Biên UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối phổ biến nội dung của bốn Nghị quyết và hai Quy định, đợt học tập này được đánh giá có chất lượng, nội dung phong phú và sinh động, dễ hiểu.

Đ/c Hoàng Anh Biên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Khối quán triệt Nghị quyết

Một số Nghị quyết được triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cụ thể như sau: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trần Quốc Tuấn
Chi bộ Cục QLTT