Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công văn số 1936/TCQLTT-CNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công văn số 1321/SCT-QLTM, ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân

Để kịp thời giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ngày 08 tháng 9 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 104/QĐ-QLTTĐNo về việc thành lập Đoàn công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trước đó, Cục ban hành Công văn số 335/QLTTĐNo-NVTH ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, chỉ đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Qua công tác giám sát nhìn chung các cửa bán hàng lẻ xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng hay tăng giá quá mức. Trong thời gian tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông; Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm ngặn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu gây bất ổn thị trường; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Trịnh Đình Quý
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận