Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Phát động phong trào thi đua năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TCQLTT ngày 01/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường, tổ chức phong trào thi đua năm 2021. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua năm 2021 để cán bộ công chức và người lao động thực hiện.

Mục đích của phát động phong trào thi đua nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế của tỉnh và đất nước theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tổng Cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; Tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức và người lao động công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết Kế hoạch tại đây:

Trần Xuân Bình
Phòng Tổ chức - Hành Chính Cục QLTT Đắk Nông