Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế về công tác văn thư

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-QLTTĐNo ngày 09 tháng 5 năm 2023 về Quy chế công tác văn thư

Quy chế này quy định về soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liêu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư thông qua kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống hành chính Nhà nước nói chung và các Phòng, Đội QLTT thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết đính kèm Quyết định số 54/QĐ-QLTTĐNo ngày 09/5/2023 về Quy chế công tác văn thư.

Hồ Kim
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận