Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 56/QĐ-QLTTĐNo về Quy chế Thi đua, khen thưởng. Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, trách nhiệm, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền, quyết định tặng thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; việc xử lý các vi phạm về thi đua, khen thưởng của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông
Một số Điều cần lưu ý tại Quy chế Thi đua, khen thưởng:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tập thể, cá nhân thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Nông
Ðiều 6. Trách nhiệm của Phòng/Đội, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng
1. Người đứng đầu của Phòng/Đội trực thuộc chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tập thể mình.
2. Cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét khen thưởng.
3. Phòng TCHC có trách nhiệm:
a) Tổ chức và phối hợp với các Phòng/Đội trực thuộc để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
b) Phối hợp thống nhất hành động, tham gia với các Phòng/Đội trực thuộc để tuyên truyền, động viên công chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.
c) Giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và Quy chế này.
4. Tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, chuyên đề, đột xuất; tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.
Điều 23. Thẩm quyền
1. Thẩm quyền tặng các danh hiệu này thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Cục trưởng xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến; Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen định kỳ hàng năm, chuyên đề đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích thuộc Cục QLTT.
Hồ Kim
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận