Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy chế làm việc

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 54/QĐ-CQLTT về Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Quy chế này thực hiện với nguyên tắc làm việc cụ thể:

Cục là cơ quan trực thuộc Tổng cục, làm việc theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Tất cả hoạt động của Cục đều phải tuân theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tổng cục và Cục; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, công chức và người lao động phải chủ động xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.

Tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

Phân công, phân cấp rõ ràng, xác định trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân. Đơn vị, cá nhân được giao chủ trì giải quyết công việc phải phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để giải quyết công việc trong thời gian quy định. Công việc được giao cho đơn vị nào thì Thủ trưởng đơn vị đó phái chịu trách nhiệm chính về công việc đã được giao.

Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, người lao động, đề cao sự chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và giải quyết công việc bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, tăng cường kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Bảo đảm, giữ bí mật của Nhà nước theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ Công Thương và Tổng cục.

Nghiêm cấm lợi dụng chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong quá trình giải quyết công việc, hoặc gây khó khăn, cản trở trong việc tố chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục; đơn vị, cá nhân vi phạm phải bị xem xét khi đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm cá nhân vi phạm phải bị xem xét khi đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; đồng thời tùy theo tính chất, mức độ cụ thể, công chức, người lao động vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

        (Chi tiết Quy chế làm việc đính kèm).

Xuân Bình
Cục QLTT Đắk Nông