Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón đối với Công ty TNHH Hoàng Đăng Gerenation

Ngày 03 tháng 4 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra số 117/KL-QLTTĐNo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón đối với Công ty TNHH Hoàng Đăng Gerenation

Thực hiện Quyết định số 2528/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; Quyết định số 27/QĐ-CQLTT ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón đối với Công ty TNHH Hoàng Đăng Gerenation.

Từ ngày 14 tháng 3 năm 2023 đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, Đoàn thanh tra thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón đối với Công ty TNHH Hoàng Đăng Gerenation, địa chỉ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Kết quả thanh tra cho thấy Công ty TNHH Hoàng Đăng Gerenation chấp hành đúng các quy định về kinh doanh phân bón.

Nội dung Kết luận thanh tra số 117/KL-QLTTĐNo.
Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận