Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 40/QĐ-QLTTĐNo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 được ban hành nhằm thực hiện các yêu cầu sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các đơn vị trực thuộc; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vụ lợi, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2023.

Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận