Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023

Thực hiện Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Đắk Nông năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 239/QLTTĐNo-NVTH ngày 05/7/2023 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh, cải thiện điểm số và chỉ sô PCI của tỉnh phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh ở nhóm trung bình khá cả nước; phấn đấu trong năm 2023 tăng 2 bậc trở lên so với năm 2022.
Kèm theo Kế hoạch tại đây:
Quách Nhất Sinh
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận