CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ MẶT HÀNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thực hiện Công văn số 129/TCQLTT-CNV ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngày 15/7/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 129/TCQLTT-CNV ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 73/CQLTT-NVTH, ngày 10/3/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung dự kiến để xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 15/7/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch tại đây:

 

 

 

 

 

Quốc Tuấn
Phòng NVTH Cục QLTT Đắk Nông