Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 96/KH-QLTTĐNo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Theo Kế hoạch việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm mục đích tạo điều kiện cho công chức có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại công việc, địa bàn khác nhau để phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo ở vị trí công tác mới. Từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức là một trong những biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng trong các Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản, mua sắm; tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực và tăng cường ý thức kỷ luật công tác của mỗi công chức.

Nội dung của Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.

Thu Hiền
Phòng TCHC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận