Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông hoàn thành kiểm tra, đánh giá sát hạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Quyết định 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023. Ngày 18/9/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra, đánh giá sát hạch chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Phòng, Đội QLTT của Cục năm 2023 bằng hình thức trực tuyến

Công tác kiểm tra, sát hạch diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông triển khai quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế đánh giá chuyên môn nghiệp cho công chức tham gia sát hạch theo Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 07/10/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường. Công tác kiểm tra, đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định của Tổng cục Quản lý thị trường.

Kết quả 100% công chức tham gia sát hạch đều đạt, cụ thể: công chức đạt loại giỏi: 07/28 công chức, đạt 25%; công chức đạt loại khá: 14/28 công chức, đạt 50%; công chức đạt loại trung bình: 07/28 công chức, đạt 25%.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ giúp cho công chức quản lý thị trường nâng cao trình độ nghiệp vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác thực thi pháp luật. Đồng thời góp phần làm cở sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Trịnh Đình Quý
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận