Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Cục QLTT Đắk Nông

Ngày 04 tháng 3 năm 2024 Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 37/QĐ-QLTTĐNo về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và Quyết định số 38/QĐ-QLTTĐNo về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Theo đó, Cục trưởng Cục QLTT Đắk Nông yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.
Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Cục trưởng yêu cầu công chức lực lượng QLTT Đắk Nông phải kịp thời cập nhật và nâng cáo kiến thức pháp luật góp phần đảm bảo hoạt động công vụ của lực lượng QLTT tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Quyết định số 37/QĐ-QLTTĐNo

Nội dung Quyết định số 38/QĐ-QLTTĐNo

Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận