Cục Quản lý thị trường Công khai Kết luận thanh tra

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 446/KL-CQLTT kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu số 446/KL-CQLTT đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu, cụ thể: Qua kết quả thanh tra cho thấy, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; có hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện đo có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn hiệu lực; có hợp đồng kinh doanh xăng dầu, khi bán hàng hóa có cung cấp cho khách hàng hóa đơn, chứng từ có liên quan đến giao dịch đầy đủ đúng theo quy định.

Trước đó, ngày 10 tháng 10 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu số 378/KL-CQLTT đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Xăng dầu Việt Sáng. Qua kết quả thanh tra cho thấy, Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Xăng dầu Việt Sáng kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; có hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện đo có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn hiệu lực; có hợp đồng kinh doanh xăng dầu, khi bán hàng hóa có cung cấp cho khách hàng hóa đơn, chứng từ có liên quan đến giao dịch đầy đủ đúng theo quy định.

Chi tiết các Kết luận thanh tra:

1. DNTNTMXD Việt Sáng

2. DNTN Hoàng Diệu

Công Tài
Phòng TTPC